2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

แตกต่างอย่าง TSS

เป็นศูนย์กระจายสินค้าและบริการของวัสดุทนไฟอย่างครบวงจร

❚ TSS TEAM “ร่วมมือ  บริการ  ผลักดัน  ความเชื่อมั่น  ทันสมัย  ซื่อสัตย์  สู่เป้าหมาย”

พันธกิจ TSS

สร้างความแตกต่าง

สร้างระบบ

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

สร้างจุดยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ TSS 

มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าและบริการของวัสดุทนไฟอย่างครบวงจร

สร้างความแตกต่าง  ❚   สร้างระบบ  ❚   สร้างจุดยืน

ค่านิยมหลัก TSS

ค่านิยมหลัก TSS TEAM 

“ร่วมมือ  บริการ  ผลักดัน  ความเชื่อมั่น  ทันสมัย  ซื่อสัตย์  สู่เป้าหมาย”

 

(T) TEAMWORK ร่วมมือ  มีความร่วมมือกันทั้งองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย

(S) SERVICE บริการ  บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

(S) STRIVE ผลักดัน  มุ่งมั่นผลักดันสู่ความเป็นเลิศ

(T) TRUST ความเชื่อมั่น  สร้างสรรค์ความเชื่อมั่นและสิ่งดีงาม

(E) EMBRACE ทันสมัย สร้างสรรค์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

(A) ACCOUNTIABILITY ซื่อสัตย์ มีสำนึกรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อบริษัท

(M) MANAGEMENT สู่เป้าหมาย ร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกัน

Top