fbpx
Slider

อบรมการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย

อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ
พฤศจิกายน 6, 2019
อบรมสัมมนาแผนกขาย หัวข้อสินค้าภายในประเทศ
เมษายน 4, 2020

อบรมการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตรการอบรม

การขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

[metaslider id=”16105″]

 

ในปัจจุบัน การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญ และการฝึกอบรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า/บริการ และต้นทุนการผลิต

หลักสูตรการอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธีนั้น เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ จิตสำนึกการควบคุมอย่างปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิด จากการขาดทักษะ ความชำนาญในการควบคุมอย่างถูกวิธี

 

วันที่    :    วันอังคาร  19 ตุลาคม  2562
เวลา   :    8.30 น. – 16.00 น.
สถานที่   :   ห้องสัมมนา TSS ชั้น 1 อาคารอิฐทนไฟ    และ คลังสินค้า

 

หัวข้อในการประชุม : รายละเอียดการประชุม :

08.30-08.45 น.         :         ลงทะเบียนอบรม
08.45-09.00 น.         :         ทดสอบก่อนการอบรม
09.00-10.30 น.         :

 •  ความรู้ทั่วไปของฟอร์คลิฟท์
 • โครงสร้าง และส่วนประกอบ / แผงหน้าปัทม์ และระบบไฟเตือนต่างๆ
 •  การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงานประจำวัน
 • เทคนิคการใช้ฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี
10.45-12.00 น.         :
 • เทคนิคการยก และวางสินค้า
 • กฎจราจร / ข้อห้ามและเครื่องหมายเตือนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • การตรวจ และบำรุงรักษาเบื้องต้น ตามระยะเวลา ทุก 50 ชั่วโมงการทำงาน
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (สำหรับฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) และ ขั้นตอนการเปลี่ยนถังแก็ส LPG (สำหรับฟอร์คลิฟท์ เครื่องยนต์/แก็ส) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
 • ตัวอย่าง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง จากการใช้ฟอร์คลิฟท์ที่ผิดวิธี
13.00-13.15 น.            :
 • ทดสอบภาคทฤษฎี พร้อมเฉลยข้อสอบ (Post – Test)
13.15-14.30 น.            :
 • สาธิตการเตรียมฟอร์คลิฟท์ , การตรวจสอบฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งานตาม Check Sheet
 • สาธิตการขับขี่ และ การยกสินค้า อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ตามสถานีที่กำหนด
14.30-16.00 น.           :
 • ทดสอบภาคปฏิบัติ ตามตัวอย่างที่สาธิตในข้อ
 • สรุปผลทดสอบ “ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ”

● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

Top