2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

อบรมผู้ตรวจประเมินภายในมืออาชีพสําหรับ ISO9001:2015

การจัดประชุมสัมมนา บรรยายโดย Morgan Korean factory
ธันวาคม 20, 2017
การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
กรกฎาคม 5, 2018

อบรมผู้ตรวจประเมินภายในมืออาชีพสําหรับ ISO9001:2015

ผู้ตรวจประเมินภายในมืออาชีพสําหรับ ISO 9001:2015

 

ทางบริษัท ไทยเอส.เอส. อิฐทนไฟ  ต้องการนำระบบ ISO 9001:2015 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละบริษัทมีการแข่งขันกันสูง  ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงสุด เล็งเห็นความสำคัญ ในการนำระบบเข้ามาพัฒนาองค์กร โดยการเริ่มที่จะนำวิทยากรจากภายนอก เข้ามาอบรม พนักงาน ในเรื่องของข้อกำหนด ISO 9001:2015 1หรือ หลักสูตร Internal Auditor  เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานในองค์กร   รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องจัดทำและนำเข้ามาให้ สอดคล้องกับข้อกำหนด ซึ่งเป้าหมายของทางผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะให้ได้ใบรับรองของ ISO 9001:2015 ภายยในปี 2020

 

วันที่    :    28-29  สิงหาคม 2562

สถานที่   :   ห้องสัมมนา TSS ชั้น 1 อาคารอิฐทนไฟ

หัวข้อในการอบรม :

วันที่ 1

09:00-10:30     :     ทบทวนข้อกําหนด ISO9001:2015

10:30-12:00      :    วัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินความเชื่อมโยงระหว่าง ISO9001 กับการตรวจประเมินภายใน
แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO9001
13:00-14:00      :    รูปแบบของการตรวจประเมิน
14:00-15:00      :     การวางแผนการตรวจประเมิน / workshop
15:15-16:30        :     ขีดความสามารถของผู้ตรวจประเมินภายใน การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน

 

วันที่ 2

09:00-10:00    :       ทบทวนเนื้อหาวันที่ 1
10:15-11:00       :      การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน (ต่อ) / Workshop
11:00-12:00      :      ขั้นตอนการตรวจประเมิน
13:00-15:00      :      การฝึกภาคปฏิบัติ (จําลองการAudit)
15:15-16:00       :      การรายงานผลการตรวจประเมินภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน / Work shop
16:00-16:30      :       Post Test

● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

Top