2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

อบรมพนักงานในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
มิถุนายน 15, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
อบรมพนักงานขายเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัสดุทนไฟและการเลือกใช้สินค้าแบ่งตามอุตสาหกรรมต่างๆ
มิถุนายน 16, 2017

อบรมพนักงานในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 

อบรมพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

ในหลักสูตร   :    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า

สถานที่         :    บางนาทาวเวอร์

หัวข้อการอบรม

1.  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
2.  กฎหมาย ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.  การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
4.  การป้องกันและควบคุมอันตราย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฎิบัติงาน จึงได้มีการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน  เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน ในการควบคุมดูแล และป้องกันควบคุมอันตรายอย่างถูกต้อง ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฎิบัติงานทางกระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินกาเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง  ทาง Tss จึงเห็นความสำคัญ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

● ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/tssrefractory
Top