2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

อบรมผู้ตรวจประเมินภายในมืออาชีพสําหรับ ISO9001:2015
พฤศจิกายน 6, 2019
การจัดประชุมสัมมนา บรรยายโดย Rockwool
กรกฎาคม 13, 2018

การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

  การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

“ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ”

 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม    :      2 – 5  กรกฎาคม 2561         ( ฝึกอบรมภาคทฤษฎี 2 วัน, ภาคปฏิบัติ 2 วัน)

สถานที่                      :    บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

 

วัตถุประสงค์การอบรม :

ทาง บริษัท ไทย เอส เอส อิฐทนไฟ ได้ส่งบุคลากร จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ซึ่งเรามองเห็นความสำคัญ และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่บุคลากรเพิ่มมากขึ้น การอบรมนี้ จะเกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่อับอากาศเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวของตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547

หัวข้อการฝึกอบรม :

ภาคทฤษฎี

 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ
 • ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
 • การประเมินสภาพงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
 • วิธีปฎิบัติงานในที่อับอากาศที่ถูกต้อง และปลอดภัย
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
 • ระบบขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศ และการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ
 • เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ เทคนิคการระบายอากาศ  และการวางแผน และการป้องกันอันตราย
 • อันตรายที่อาจจะได้รับในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย   การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
 • การใช้ใบอนุญาตการทำงานในที่อับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประเมินสภาพงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ
  – เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ
  – เครื่องระบายอากาศ
  – อุปกรณ์ตัดแยกระบบ
  – อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ภาคปฏิบัติ 

 • การดับเพลิงขั้นต้น
 • การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต, การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
  โดยจำลองสถานการณ์การเข้าปฏิบัติงานและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่อับอากาศ

การอบรมครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร ของบริษัท ไทย เอส. เอส. จำกัด ในการทำงานในที่อับอากาศได้อย่างปลอดภัยและและถูกกฎหมาย

 

● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

Top