2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

โครงการ ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนวัดมงคลนิมิต

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
สร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม “วัดพระธาตุหริภุญชัย” จ.ลำพูน
กรกฎาคม 24, 2017
รางวัลความสำเร็จ (Sale Achievement Diamond Award 2017)
มีนาคม 22, 2018

โครงการ ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนวัดมงคลนิมิต

โครงการ ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนวัดมงคลนิมิต
จ.สมุทรปราการ
เพื่อพัฒนาช่วยเหลือสังคมปี 2561

 

โรงเรียนวัดมงคลนิมิต ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในปีพุทธศักราช 2554 ส่งผลกระทบให้พื้นส่วนของโรงอาหารและโรงครัวเสียหาย   ซึ่งนำมาถึงปัญหาสุขอนามัย  ทางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้เริ่มทำโครงการพัฒนาและปรับปรุง โรงอาหารและโรงครัว ของ โรงเรียนวัดมงคลนิมิต   และได้จัดหาผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุง โรงอาหารและโรงครัว

ผู้สนับสนุนหลักได้แก่
1. มูลนิธิรักษ์พลี
2.โรงพยาบาลจุฬารัตน์
3. บริษัท วัสดุทนไฟเซ็นเตอร์
4. บริษัท ไทย เอส.เอส. อิฐทนไฟ
5.  บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จากัด
6.  ด.ญ. เจติยา พิศนุวรรณเวช
7.  ด.ญ. พรรวินท์ วงศ์ประเสริฐผล
8.  ด.ช. ธนธร ฌานวังศะ

 

สนับสนุนเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 350,000 (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปปรับปรุง  ซ่อมแซม โรงอาหาร โรงครัวและทางเดิน เพื่อเติมเต็มความปลอดภัยของคุณภาพอาหารจากสุขลักษณะที่ดี และความสุขของนักเรียนในโรงเรียนวัดมงคลนิมิตแห่งนี้

วัตถุประสงค์โครงการ
1.  ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากมรสุมน้ำท่วมให้ถูกสุขลักษณะที่ดี
2.  ช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

Top