2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
กุมภาพันธ์ 4, 2020
อบรมการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย
พฤศจิกายน 5, 2019

อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ

อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ […]

อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ

วันที่    :    วันอังคาร  4 ตุลาคม  2562
เวลา   :    8.30 น. – 16.00 น.
สถานที่   :   ห้องสัมมนา TSS ชั้น 1 อาคารอิฐทนไฟ  

 

อบรมดับเพลิงภาคทฤษฎี ดังนี้

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีใช้อุปกรณีคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถายประกอบกิจการ

อบรมภาคปฎิบัติ ดังนี้

 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท A
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท B
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท C
 • ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยการติดต่อขอความช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก

● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

Top