Slider

เกร็ดความรู้

20/05/19
ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

ฉนวนใยแก้ว Fiberglass Insulation

ฉนวนใยแก้ว Fiberglass Insulation ฉนวนใยแก้ว Fiberglass Insulation […]
30/04/19
ปะเก็นทนไฟ

ปะเก็นทนไฟ Asbestos Mill Board

ปะเก็นทนไฟ Asbestos Mill Board ปะเก็นทนไฟ Asbestos […]
14/05/19
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

แคลเซียมซิลิเกต Calcium Silicate

แคลเซียมซิลิเกต Calcium Silicate แคลเซียมซิลิเกต Calcium Silicate (บางครั้งเรียกว่า “calsil”) ถูกใช้ป้องกัน […]
22/05/19
PROROX ฉนวนใยหิน ALL-Prorox แร่ใยหิน asbestos ฉนวนทนความร้อน ฉนวนใยหิน Rockwool

ฉนวนใยหิน Rockwool

ฉนวนใยหิน Rockwool ฉนวนใยหิน Rock wool  ฉนวนใยหิน ผลิตจาก หินภูเขาไฟ (basalt, […]
14/05/19
พลาสติกทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

พลาสติกทนไฟ

พลาสติกทนไฟ พลาสติกทนไฟ ลักษณะ เป็นก้อน เหนียวคล้าย ดินน้ำมัน ประกอบด้วย […]
14/05/19
อิฐทนไฟ วัสดุทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

อิฐทนไฟ (Refractory Brick)

อิฐทนไฟ (Refractory Brick) อิฐทนไฟ (Refractory Brick) มีลักษณะเป็นก้อน  การใช้งานอิฐทนไฟส่วนมาก […]
Top