2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
คุณสมบัติของฉนวน rockwool
มีนาคม 4, 2021
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การบ่มและการอุ่นเตา
มิถุนายน 17, 2017
คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ

ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ

1. คอนกรีตทนไฟ ชนิดทั่วไป (Conventional Castables)

เป็นคอนกรีตทนไฟผสมเสร็จบรรจุถุงพร้อมใช้งานได้ทันที  มีให้เลือกตั้งแต่อุณหภูมิใช้งาน  1,000-1,8000 C สามารถผสมน้ำได้ 10%-15% ทำให้มีการไหลตัวที่ดี ง่ายต่อการหล่อและเหมาะ สำหรับการใช้งานทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

คอนกรีตทนไฟตราช้าง แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท หลัก ๆ คือ

คอนกรีตทนไฟชนิดสำหรับใช้กับงานหล่อทั่วไป (Normal Castable)

คอนกรีตทนไฟชนิดสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดี (ES Series, Extra Strength)

คอนกรีตทนไฟชนิดที่เป็นฉนวนกันความร้อน (LW Series, Lightweight)

คอนกรีตทนไฟชนิดทนต่อการขัดสี (CG Series, Coarse Grain)

คอนกรีตทนไฟ

2.คอนกรีตทนไฟ ชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อย (Low Cement Castables: LCC)

เป็นคอนกรีตทนไฟที่มีจุดเด่นกว่าคอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป กล่าวคือคงความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการเพิ่มอุณหภูมิขณะจุดเตา (Heating up) มีความแข็งแรงสูงทั้งในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิใช้งานทนต่อการขัดสี การแตกร่อน จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนต่อการกัดกร่อนของอัลคาไลน์ได้ดีกว่า คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากมีส่วนประกอบของ Lime (CaO) ระหว่าง 1.0 % ถึง 2.5%

3.คอนกรีตทนไฟ ชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อยมาก

เป็นคอนกรีตทนไฟที่มีจุดเด่นคือ  มีความแข็งแรง ทนต่อการขัดสีสูงและสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากปฎิกิริยาทางเคมี (Chemical Attacks) ได้ดีเนื่องจากมีส่วนประกอบของ Lime (CaO) น้อยมากเพียง 0.2% ถึง 1.0%

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา

การผสมคอนกรีตทนไฟ

 1. ทำความสะอาดบริเวณที่จะหล่อคอนกรีตทนไฟรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม(Pan Mixer) หัวเขย่า (Vibrator) ถังและเกรียงก่อนการผสมให้สะอาดไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ เช่น คอนกรีตทนไฟหรือปูนซีเมนต์ที่ติดค้างอยู่ในถังผสม
 2. ผสมคอนกรีตทนไฟ ในปริมาณที่พอเหมาะกับขนาดของเครื่องผสม
 3. ผสมแห้ง เป็นเวลาประมาณ 1 นาที
 4. เติมน้ำสะอาดตามเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักของคอนกรีตทนไฟที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจากอัตราส่วนที่ต่ำสุดก่อน
 5. ผสมเป็นเวลา 3-5 นาที ไม่ควรผสมนานเกิน 5 นาที เพราะจะทำให้เกิดความร้อนขึ้น ซึ่งจะเร่งการแข็งตัวของคอนกรีตทนไฟให้เร็วขึ้น
 6. ก่อนนำไปใช้งานควรทดสอบสภาพ ของคอนกรีตทนไฟที่ผสมแล้ว โดยปั้นคอนกรีตทนไฟเป็นก้อนกลม โยนขึ้นให้สูง 6-12 นิ้ว แล้วรับ สังเกตลักษณะของคอนกรีตทนไฟได้ดังรูป
 การผสมคอนกรีตทนไฟ
     7. นำคอนกรีตทนไฟที่ผสมนี้ไปใช้งานทันที  และควรใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที หลังผสมเสร็จ

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดมีปริมาณ ซีเมนต์น้อย

คอนกรีตทนไฟซีเมนต์น้อย

 1. ทำความสะอาดบริเวณที่จะ หล่อคอนกรีตทนไฟ รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม(Pan Mixer)หัวเขย่า (Vibrator)ถังและเกรียง ก่อนการผสม ให้สะอาด ไม่ให้มีสิ่งปลอม ปนตกค้างอยู่
 2. ผสมคอนกรีตทนไฟ ในปริมาณที่พอเหมาะ กับเครื่องผสม  ในกรณีที่เป็น ชนิดแยกตัวประสาน(Separated Binder)ให้ใส่ตัวประสาน ตามลงไปในสัดส่วน 1 ถุงตัวประสาน ต่อ 1 ถุงคอนกรีตทนไฟ โดยพยายาม โรยให้ทั่ว
 3. ผสมแห้ง เป็นเวลาประมาณ 1 นาที
 4. เติมน้ำสะอาดตามเปอร์เซ็นต์ ต่อน้ำหนักของคอนกรีตทนไฟที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจากอัตราส่วนที่ต่ำสุดก่อน เนื่องจาก สัดส่วนของน้ำมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของคอนกรีตทนไฟ จึงควรควบคุม สัดส่วนน้ำ ตามที่กำหนดไว้ อย่างเข้มงวด
 5. ผสมคอนกรีตทนไฟอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3-5 นาที ไม่ควรผสมนานเกิน 5 นาที เพราะจะทำให้เกิดความร้อนขึ้น ซึ่งจะเร่งการแข็งตัวของคอนกรีตทนไฟให้เร็วขึ้น
 6. ก่อนนำไปใช้งานควรทดสอบสภาพของคอนกรีตทนไฟที่ผสมแล้วโดยหยิบคอนกรีตทนไฟหนึ่งกำมือและเขย่าสังเกตดูลักษณะเนื้อคอนกรีตทนไฟควรจะจับตัว เป็นก้อน ผิวมัน และไม่ร่วน หรือเหลวมาก หลังจากเขย่า ไปมาอย่างรวดเร็ว
 7. นำคอนกรีตทนไฟ ที่ผสมนี้ไป ใช้งานทันที  และควรใช้งาน ให้หมดภายใน 30 นาที หลังผสมเสร็จ

ข้อควรระวังในการผสม คอนกรีตทนไฟ

 1. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ใช้ว่าสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ
 2. คอนกรีตทนไฟจะแข็งตัวเร็วถ้าคอนกรีตทนไฟหรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ปนเปื้อนฝุ่น ปูน หรือเศษคอนกรีตทนไฟเดิม
 3. หากบริเวณ ที่ทำงาน มีอุณหภูมิสูง เกินไป (ปกติควรอยู่ระหว่าง 25-300c) หรือผงคอนกรีตทนไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ และน้ำ มีความร้อนมากเกินไปคอนกรีตทนไฟ จะแข็งตัวเร็ว ดังนั้นจึงไม่ควรวาง คอนกรีตทนไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ และน้ำ ไว้กลางแดดเป็นเวลานานก่อนการใช้งาน
 4. น้ำที่นำมาใช้ควรเป็นน้ำที่สะอาด และไม่มีค่าเป็นกรดหรือด่าง เช่น น้ำประปา เป็นต้น
 5. หากผสม น้ำมากเกิน กว่าที่กำหนด จะทำให้คอนกรีตทนไฟมีคุณสมบัติด้อยลงมาก เช่น  คอนกรีตทนไฟจะแข็งตัวช้า มีความแข็งแรงต่ำ มีรูพรุนหลังการเผามาก  และมีโอกาสที่จะระเบิดเมื่ออุ่นเตาเร็ว
 6. กรณีที่ผสมน้ำน้อยเกินไป คอนกรีตทนไฟจะแข็ง ตัวเร็ว และเนื้อคอนกรีตทนไฟ เรียบตัวไม่แน่น

คอนกรีตทนไฟ ที่จัดจำหน่าย

  คอนกรีตทนไฟ c-40-a วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ           C 40 A

   คอนกรีตทนไฟ C-58 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ         C 58

   คอนกรีตทนไฟ c-60-a วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ         C 60 A

   คอนกรีตทนไฟ C 60 A/XF วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       C 60 A/XF

   คอนกรีตทนไฟ C 60 AB/XF วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ         C 60 AB/XF

    คอนกรีตทนไฟ C 60 AB (FINE) วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ        C 60 AB (FINE)

    คอนกรีตทนไฟ C 60 AL วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ        C 60 AL

    คอนกรีตทนไฟ C 70 A วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ        C 70 A

 คอนกรีตทนไฟ C 70 A (FINE) วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ          C 70 A (FINE)

 คอนกรีตทนไฟ C 70 A/XF วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       C 70 A/XF

  คอนกรีตทนไฟ C 80 AL วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       C 80 AL

  คอนกรีตทนไฟ C SIC 155 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      C SIC 155

   คอนกรีตทนไฟ C SIC 300 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       C SIC 300

   คอนกรีตทนไฟ C SIC 500 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ        C SIC 500

    คอนกรีตทนไฟ C SIC 800 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       C SIC 800

   คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ         CAST 10 LW

   คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       CAST 11 LW

   คอนกรีตทนไฟ CAST 12 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       CAST 12

   คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       CAST 13

    วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       CAST 13 CG

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     CAST 13 ES

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       CAST 13 LW

   คอนกรีคทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      CAST 13 LWS

   คอนกรัตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      CAST 14

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      CAST 14 CG

    คอนกรีตทนไฟ cast-14-lw วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      CAST 14 LW

   คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       CAST 14 M

   คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       CAST 15

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ         CAST 15 CG

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ        CAST 15 ES

    คอนกรีตทนไฟวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ        CAST 15 LW

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       EAZYFLOW 40

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       CAST 15 M

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      CAST 16

     คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      CAST 16 ES

    8vodiu9mowaวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      CAST 16 SP

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      CAST 17 CG

   คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ           CAST 17 M

     คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ         CAST 18

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ         CAST 18 ES

   คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       CAST 18 LW

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ         CAST 18 SP

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      DURALITE 1800

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       DURALITE 2000

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       DURALITE 2200

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      DURALITE 2300

     คอนกรีคทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     DURALITE 2500 HS

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     DURALITE V124

   คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      EAZYFLOW 40 (FINE)

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่เมนูสินค้าและเลือกรายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถาม ราคา

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Top